Encounter 11 - 12th July 2020

Encounter 11 - 12th July 2020

Encounter 11

Speaker: Simon Harris
Reading: Matthew 17: 1-13